logo przychodnia2023

 

Zaufało nam ponad 220 000 Pacjentów

 

Tomosynteza

 Mammografia:

 • Konwencjonalna-cyfrowa w porównaniu z tomosyntezą
 • Zalety obu metod i ograniczenia

Mammografia (MMG) jest jedną z metod diagnostyki obrazowej wykorzystywaną do badania piersi u kobiet. Polega ona na wykonaniu zdjęć gruczołu piersiowego, przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidocznienia zmian patologicznych pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych nieprawidłowości piersi, zanim staną się one jawne klinicznie.

Udowodniono, że regularne wykonywanie MMG obniża umieralność z powodu raka piersi. Mammografię uznaje się za badanie skuteczne, ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

Kampanie medialne na rzecz wykonywania badań mammograficznych przesiewowych (skriningowych) u kobiet bez objawów klinicznych, zainicjowano w Europie po uchwaleniu, przez Unię Europejską, programu Europe Against Cancer, w 1987 roku.

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi aktualnie są wprowadzane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej (2003/878/EC) oraz rezolucjami Parlamentu Europejskiego z 2003 i 2006 roku.

Głównym celem prowadzenia profilaktyki mammograficznej jest wykrycie, u osób bez jawnych objawów chorobowych, zmian nowotworowych piersi, we wczesnym stadium. Jest to możliwe dzięki różnicom w pochłanianiu promieni rentgenowskich przez poszczególne tkanki organizmu. W grupie osób z wynikiem pozytywnym stosuje się inne, uzupełniające, metody obrazowania piersi, które mają doprowadzić do postawienia ostatecznego rozpoznania. W wypadkach niepewnych, a również dla potwierdzenia rozpoznania nowotworu, wykonuje się biopsję zmiany.

Podczas badania kolejno każda pierś jest umieszczana na podstawce z detektorem. Uciska się ją następnie od góry, płytką kompresyjną, co dla Pacjentki może być mało komfortowe ale jest niezbędne i służy następującym celom:

 • zmniejszeniu warstwy tkanki, przez którą przenikają promienie (większy kontrast, możliwość ograniczenia dawki promieniowania potrzebnej do penetracji)
 • zwiększeniu powierzchni zajmowanej przez pierś na kliszy (lepsza rozdzielczość)
 • zapobieganie rozmyciu obrazu przy nieumyślnym poruszeniu (większy kontrast)
 • usunięciu pęcherzy powietrza spod płytki (brak „martwych pól”, zaciemniających niektóre fragmenty
 • utrzymaniu odpowiedniej orientacji anatomicznej (możliwość dokładnego wyznaczenia położenia zmian).

Dwiema podstawowymi projekcjami są: skośna przyśrodkowo-boczna (ang. mediolateral oblique, MLO) oraz głowowo-ogonowa (ang. craniocaudal, CC – czyli klasyczna „góra–dół”). Standardowo uzyskuje się cztery zdjęcia.

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości można stwierdzić:

Nie każdy rodzaj nowotworu można równie łatwo zobrazować metodą mammografii. Zdecydowaną większość stanowią raki przewodowe, gdy tymczasem (rzadsza) odmiana zrazikowa pozostaje nadal trudna do identyfikacji.

W ostatnich czasach rozwój technik komputerowej transmisji danych wymusił dostosowanie badań radiologicznych do standardów cyfrowych. Rozwój aparatów posiadających detektor cyfrowy (ang. digital mammography a. Full Field Digital Mammography, FFDM) datuje się od 2000 roku, kiedy to amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała pierwsze urządzenie tego typu.

Zalety mammografii cyfrowej nie są jednak oczywiste. Większy kontrast oraz rozdzielczość obrazu nie przekładają się na statystycznie znamienną, wyższą czułość badania w wykrywaniu raka piersi.

Tomosynteza

Nową techniką w diagnostyce raka piersi, stosowaną od zaledwie kilkunastu lat, jest tomosynteza.

Tomosyntezę (ang. Digital Breast Tomosynthesis, DBT) można określić jako szereg rozwiązań wykorzystujących możliwości mammografii cyfrowej, które mają przyczynić się do zwiększenia jej rozdzielczości.

Generowany podczas tomosyntezy, obraz 3D pozwala łatwiej odróżnić struktury anatomiczne od zmian patologicznych. Jest to najnowsza technologia w obrazowaniu piersi, która charakteryzuje się lepszym współczynnikiem wykrywania zmian nowotworowych, w stosunku do metody konwencjonalnej i jednocześnie redukuje liczbę wykrywanych ognisk fałszywie pozytywnych. Zamiast obrazów z kompleksową wizualizacją wszystkich struktur piersi (otrzymywanych w konwencjonalnej MMG 2D), podczas skanowania z tomosyntezą jest wykonywana seria zdjęć pod różnymi kątami przy zmniejszonej  dawce promieniowania. Obrazy te są następnie użyte do wytworzenia serii cienkich (1- milimetrowych)  warstw, które mogą być przeglądane łącznie jako trójwymiarowy  zrekonstruowany obraz piersi. To nowe, rewolucyjne spojrzenie na strukturę piersi zmienia paradygmat w diagnostyce raka piersi.

Trójwymiarowa mammografia cyfrowa z tomosyntezą zwiększa wykrywalność raka od 40 do 90%(wg różnych źródeł):

 • Obrazowanie trójwymiarowe (tomosynteza) pozwala wykryć małe zmiany i inne objawy raka piersi, wcześniej niż przy zastosowaniu tradycyjnej mammografii
 • Tomosynteza pomaga zmniejszyć liczbę wyników fałszywie pozytywnych w porównaniu z konwencjonalną mammografią
 • Metoda ta jest rekomendowana w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi u kobiet z gęstym utkaniem gruczołowym
 • Tomosynteza wymaga stosowania znacznie mniejszej kompresji piersi niż podczas tradycyjnej mammografii

Dowodem na efektywność tej metody są wyniki badań opublikowanych w The Journal of the American Medical Association prowadzonych na grupie prawie pół miliona kobiet. W porównaniu ze standardową techniką obrazowania 2D, wykazało ono większą czułość tomosyntezy wraz ze zmniejszoną liczbę pacjentek, które wymagały dodatkowej diagnostyki.

W oparciu o badania retrospektywne, z lat 2010 – 2012, wykazano, że tomosynteza z techniką 2D wykryła o 41 % więcej nowotworów, niż metoda 2D stosowana samodzielnie. Liczba kobiet zgłaszających się na dodatkowe badania została zredukowana o 15%.

Badanie mammograficzne w połączeniu z badaniem palpacyjnym ( manualnym ) piersi.

Przychodnia Specjalistyczna Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii (PFESO) od ponad 25 lat wykonuje badania mammograficzne połączone z badaniem manualnym piersi, przeprowadzonym bezpośrednio po badaniu mammograficznym. Badanie manualne, wykonywane jest przez doświadczonego lekarza specjalistę radiologa, posiadającego wieloletnie doświadczenie w diagnostyce obrazowej związanej z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka piersi.

Zdaniem specjalistów, współpracujących z Przychodnią PFESO, łącząc te dwie techniki badania piersi, w oparciu o doświadczenie wynikające dziesiątek tysięcy już wykonanych i ocenianych badań, uzyskuje się lepsze i bardziej precyzyjne wyniki diagnostyczne .

Bezpośredni kontakt pacjentki z lekarzem badającym, pozwala również na jednoczasowe ustalenie zaleceń dotyczących ewentualnych innych badań diagnostycznych ( USG, biopsja cienko lub grubo- igłowa podejrzanej zmiany) niezbędnych do postawienia właściwej diagnozy. Skraca to tym samym czas procedury diagnostycznej i przyspiesza termin podjęcia ewentualnego leczenia.

Ochrona radiologiczna

Dawka promieniowania eksponowana podczas tomosyntezy jest porównywalna z dawka stosowaną w konwencjonalnej mammografii i jest bezpieczna dla pacjentki. W przypadku piersi o utkaniu gruczołowo-tłuszczowym dawka na ekspozycję przy kompresji do 5cm, w tomosyntezie wynosi około 1,30mGy (w konwencjonalnej MMG 1,20mGy) i jest tylko około 8% wyższa.

Należy podkreślić, że stosowanie tomosyntezy zmniejsza liczbę zdjęć (powiększonych, celowanych) niezbędnych przy zastosowaniu mammografii konwencjonalnej, co również ma niebagatelny wpływ na dawkę całkowitą.

Obecnie w Polsce, z uwagi na bardzo wysoki koszt aparatury, badanie to przeprowadza niewiele ośrodków. W Stanach Zjednoczonych, technika ta została zaakceptowana przez FDA (Food and Drug Administration) w 2011 roku.

Ryzyko wynikające z napromieniania piersi

W 1976 r. John C. Bailar opublikował doniesienie, w którym postawił tezę, że promienie X są znanym czynnikiem rakotwórczym, w pewnym stopniu badanie mammograficzne naraża więc wtórnie pacjentki na rozwój nowotworów popromiennych. Zarzuty Bailara przyczyniły się do przeprowadzenia szczegółowych analiz epidemiologicznych oraz badań nad patofizjologią samej choroby. W wyniku tych analiz stwierdzono, że mammografia nadal jest najbezpieczniejszym badaniem radiologicznym dla kobiet, a korzyści prawdopodobnie przeważają w każdej grupie wiekowej objętej programem.

Aktualnie panuje pogląd, że mammografia powinna być wykonywana u kobiet między 50. a 70. rokiem życia. Gremia eksperckie ze Stanów Zjednoczonych zalecają wykonywanie w tym okresie badań przesiewowych raz do roku lub co dwa lata. Podobną opinię wyraża dyrektywa Unii Europejskiej, obowiązująca także w Polsce. Badania przesiewowe w Polsce są zalecane kobietom w przedziale wieku od 50 do 69 roku życia, co 2 lata.

Dyskusyjne jest wprowadzanie mammografii przed tym okresem.

Osoby ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka piersi (obciążenia rodzinnie, znane mutacje genetyczne, wcześniejsza radioterapia) obowiązują odmienne zalecenia.

Prof. dr hab. med. Małgorzata Tacikowska

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mammografia

 

 

Piśmiennictwo:

 1. Boyle P. Global summit on mammographic screening Ann Oncol. 2003 Aug;14(8):1159-60
 2. Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD001877.
 3. von Karsa, A. Anttila Cancer Screening in the European Union European Communities, 2008 ​ISBN 978-92-79-08934-3
 4. Komisja Europejska Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening Official Journal of the European Union L 327 (16.12.2003)
 5. European Parliament, Committee on Women's Rights and Equal Opportunities. European Parliament Resolution on Breast Cancer in the European Union (2002/2279(INI)). OJ C 68 E (18 March 2004); 611–617.
 6. European Parliament. European Parliament Resolution on Breast Cancer in the Enlarged European Union P6_TA(2006)0449
 7. Wtorek Jerzy, Stelter Jarosław Pakiet 5.: Systemy rentgenowskie/mammografia w: Multimedialny serwis edukacyjno-informacyjny "Technika w medycynie" Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika Gdańska [dostęp: 2011-09-20]
 8. Lisa Jacobs, Christina A. Finlayson Early diagnosis and treatment of cancer : breast cancer 125-128; 2011 Saunders ​ISBN 978-1-4160-4932-6
 9. Berns EA, Hendrick RE: Digital and screen-film mammography: comparison of image acquisition and interpretation times. AJR Am J Roentgenol 187:38–41, 2006
 10. Glynn CG, Farria DM Effect of transition to digital mammography on clinical outcomes 2011 Sep;260(3):664-70
 11. Lewin JM: Clinical comparison of full-fi eld digital mammography to screen-film mammography for breast cancer detection. AJR Am J Roentgenol 179:671–677, 2002.
 12. Skaane P, Young K: Population-based mammography screening: comparison of screen-fi lm and full-fi eld digital mammography with soft-copy reading—Oslo I Study. Radiology 229:877–884, 2003
 13. Pisano ED, Gatsonis CA: American College of Radiology Imaging Network digital mammographic imaging screening trial: objectives and methodology. Radiology 236: 404–412, 2005.
 14. Pisano ED, Gatsonis C: Digital Mammographic Imaging Screening Trial (DMIST) Investigators Group. Diagnostic performance of digital versus fi lm mammography for breast-cancer screening. N Engl J Med 353:1773–1783, 2005
 15. Skaane P, Skjennald A: Screen-fi lm mammography versus full field digital mammography with soft-copy reading: randomized trial in a population-based screening program—the Oslo II Study. Radiology 232:197–204, 2004
 16. Skaane P, Hofvind S, Skjennald A: Randomized trial of screenfilm versus full-fi eld digital mammography with soft-copy reading in population-based screening program: follow-up and final results of Oslo II Study. Radiology 244:708–717, 2007
 17. Asseco Poland SA Wdrożenie Systemu Monitorowania Programów Profilaktycznych (SIMP) w Narodowym Funduszu Zdrowia [dostęp: 2011-09-11]
 18. Perry, M. Broeders European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis 4ed Office for Official Publications of the European Communities, 2006 ​ISBN 92-79-01258-4
 19. FDA Mammography Quality Standards Act and Program Last Updated: 09/07/2011 [dostęp: 2011-09-20]
 20. DuBard CA, Schmid D Recommendation for and receipt of cancer screenings among Medicaid recipients 50 years and older. Arch Intern Med. 2008; 168(18):2014–2021.
 21. Oeffinger KC, Gord JS Breast cancer surveillance practices among women previously treated with chest radiation for a childhood cancer. 2009;301(4):404–414
 22. Robbins 2010; rozdz. 23, sekcje: Lobular Carcinoma in Situ (LCIS), Invasive Lobular Carcinoma
 23. Taylor P, Champness J Impact of computer-aided detection prompts on the sensitivity and specificity of screening mammography Health Technol Assess 9 (6): iii, 1–58
 24. Gromet M. Comparison of computer-aided detection to double reading of screening mammograms: review of 231,221 mammograms. Am J Roentgenol. 2008;190:854–859.
 25. Noble M, Bruening W Computer-aided detection mammography for breast cancer screening: systematic review and meta-analysis Arch Gynecol Obstet. 2009 Jun;279(6):881-90
 26. Nagadowska MM Skryning mammograficzny – fakty i kontrowersje Medycyna Praktyczna 2011/05
 27. Kordek 2007; s. 60-63
 28. Lydia E. Pace, Nancy L. Keating. A Systematic Assessment of Benefits and Risks to Guide Breast Cancer Screening Decisions. „JAMA”. 311 (13), s. 1327-1335, 2014. DOI: 1001/jama.2014.1398.
 29. Olson, James Stuart Bathsheba's breast: women, cancer & history. Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2002. pp. 9–13. ​ISBN 0-8018-6936-6​.
 30. Barth RJ, Gibson GR, Detection of breast cancer on screening mammography allows patients to be treated with less-toxic therapy. AJR 2005; 184:324
 31. American Cancer Society What Are the Key Statistics for Breast Cancer? Last Revised: 02/09/2011 [dostęp: 2011-09-20]
 32. Jemal A, Siegel R Cancer statistics, 2008 CA Cancer J Clin 58 (2): 71–96
 33. Autier P, Boniol M Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ 2010;341:c3620-c3620
 34. Tabar L, Faberberg G What is the optimum interval between mammographic screening examinations? – an analysis based on the latest results of the Swedish two-county breast cancer screening trial. Br J Cancer 1987;55:547
 35. Breen N, Gentleman JF Update on mammography trends: comparisons of rates in 2000, 2005, and 2008 2011 May 15;117(10):2209-18
 36. Schousboe JT Personalizing mammography by breast density and other risk factors for breast cancer: analysis of health benefits and cost-effectiveness Ann Intern Med. 2011 Jul 5;155(1):10-20
 37. Beam CA, Layde PM Variability in the interpretation of screening mammograms by US radiologists. Findings from a national sample. Arch Intern Med. 1996 Jan 22;156(2):209-13
 38. Houssami N, Abraham LA Accuracy and outcomes of screening mammography in women with a personal history of early-stage breast cancer 2011 Feb 23;305(8):790-9
 39. Szczeklik Andrzej Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010. rozdz. XV.A-C; Kraków: Medycyna Praktyczna. ​ISBN 978-83-7430-255-5
 40. Shapiro S, Venet W Current results of the breast cancer screening randomized trial: The health insurance plan (HIP) of greater New York study w: Day NE, Miller AB Screening for breast cancer Toronto: Hans Huber, 1988:3–15
 41. Shapiro S, Venet W Ten- to fourteen-year effect of screening on breast cancer mortality Journal of the National Cancer Institute 1982;69(2):349–55.
 42. Andersson I, Aspegren K Mammographic screening and mortality from breast cancer: the Malmo mammographic screening trial BMJ 1988;297:943
 43. Andersson I, Janzon L. Reduced breast cancer mortality in women under age 50: updated results from the Malmo Mammographic Screening Program Journal of the National Cancer Institute. Monographs 1997;22:63–7.
 44. Tabar L, Gad A. Screening for breast cancer: the Swedish trial. Radiology 1981;138(1):219–22
 45. Tabar L, Vitak B The Swedish Two-County Trial twenty years later. Updated mortality results and new insights from long-term follow-up. Radiologic Clinics of North America 2000;38 (4):625–51.
 46. UK Trial of Early Detection of Breast Cancer Group. 16-year mortality from breast cancer in the UK Trial of Early Detection of Breast Cancer. The Lancet 1999;353(9168):1909–14
 47. Miller AB The Canadian National Breast Screening Study-1: breast cancer mortality after 11 to 16 years of follow-up. A randomized screening trial of mammography in women age 40 to 49 years. Annals of Internal Medicine 2002;137(5 Part 1):305–12
 48. Miller AB Canadian National Breast Screening Study-2: 13-year results of a randomized trial in women aged 50-59 years. Journal of the National Cancer Institute 2000;92:1490–9.
 49. Frisell J, Lidbrink E Followup after 11 years – update of mortality results in the Stockholm mammographic screening trial. Breast Cancer Research and Treatment 1997;45(3):263–70.
 50. Bjurstam N, Björneld L, Duffy SW. The Gothenborg breast screening trial: results from 11 years followup. NIH Consensus Development Conference on Breast Cancer Screening for Women Ages 40-49. National Institutes of Health. 1997:63–4
 51. Bjurstam N, Björneld L, Duffy SW The Gothenburg Breast Screening Trial. Cancer 2003;97:2387–96
 52. Moss SM, Cuckle H Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality at 10 years’ follow-up: a randomised controlled trial The Lancet 2006;368:2053–60.
 53. Daniel B. Kopans The Most Recent Breast Cancer Screening Controversy About Whether Mammographic Screening Benefits Women at Any Age: Nonsense and Nonscience AJR January 2003 vol. 180 no. 1 21-26
 54. Bailar JC, MacMahon B Randomization in the Canadian National Breast Screening Study: a review for evidence of subversion CMAJ January 15, 1997 vol. 156 no. 2 193-199
 55. Blanks RG, Bennett RL The effect of changing from one to two views at incident (subsequent) screens in the NHS breast screening programme in England: impact on cancer detection and recall rates. Clin Radiol. 2005;60:674–80
 56. Jackson VP. Screening mammography: controversies and headlines 2002;225:323–326
 57. Newman DH Screening for breast and prostate cancers: moving toward transparency J Natl Cancer Inst 2010;102:1008-1011
 58. Vainio H, Bianchini F IARC Handbooks of Cancer Prevention. Volume 7. Breast Cancer Screening Lyon: IARC Press, 2002. ​ISBN 92-832-3007-8
 59. Ernster VL, Barclay J Incidence of and treatment for ductal carcinoma in situ of the breast. JAMA 1996;275(12):913–8
 60. Page DL, Dupont WD Continued local recurrence of carcinoma 15–25 years after a diagnosis of low grade ductal carcinoma in situ of the breast treated only by biopsy. 1995;76:1197–1200.
 61. Barratt A, Howard K Model of outcomes of screening mammography: information to support informed choices. BMJ 2005;330:936–8.
 62. Gøtzsche PC. On the benefits and harms of screening for breast cancer. International Journal of Epidemiology 2004;33:56–64.
 63. Zahl PH, Strand BH Incidence of breast cancer in Norway and Sweden during introduction of nationwide screening: prospective cohort study. BMJ 2004;328:921–4
 64. Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends. BMJ 2009;339:b2587
 65. Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Presentation on websites of possible benefits and harms from screening for breast cancer: cross sectional study. BMJ 2004;328:148–51.
 66. Douek M, Baum M. Mass breast screening: is there a hidden cost?. The British Journal of Surgery 2003;90 Suppl 1:(Abstract Breast 14).
 67. deVita 2008; rozdz. 43 sekcja: Malignant Tumors of the Breast
 68. Brewer NT, Salz T. Systematic review: the long-term effects of false-positive mammograms. Annals of Internal Medicine 2007; 146:502–10.
 69. Miller D, Livingstone V Interventions for relieving the pain and discomfort of screening mammography Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. No.: CD002942.
 70. Yaffe MJ, Mainprize JG Risk of radiation-induced breast cancer from mammographic screening. 2011 Jan;258(1):98-105
 71. Hendrick RE Radiation doses and cancer risks from breast imaging studies 2010 Oct;257(1):246-53
 72. Kopans DB. Beyond randomized, controlled trials: organized mammographic screening substantially reduces breast cancer mortality. 2002;94:580–581.
 73. Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności na wybrane nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku Centrum Onkologii Instytut. Warszawa 2009
 74. Anthony B Miller, Claus Wall, Cornelia J Baines, Ping Sun, Teresa To, Steven A Narod. Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial. „BMJ”. 348, s. g366, 2014. DOI: 1136/bmj.g366.
 75. Elmore JG, Reisch LM, Efficacy of breast cancer screening in the community according to risk level. J Natl Cancer Inst 2005;97:1035-1043
 76. Jorgensen KJ, Zahl PH Breast cancer mortality in organised mammography screening in Denmark: comparative study. BMJ 2010;340:c1241-c1241
 77. Autier P, Boniol M, Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ 2010;341:c3620-c3620
 78. Kalager M, Zelen M Effect of screening mammography on breast-cancer mortality in Norway. N Engl J Med. 2010 Sep 23;363(13):1203-10
 79. Klawiter Maren The biopolitics of breast cancer: changing cultures of disease and activism 85-103; Univ Of Minnesota Press (2008) ​ISBN 978-0-8166-5108-5​ Lee CH, Dershaw DD Breast cancer screening with imaging: recommendations from the Society of Breast Imaging and the ACR on the use of mammography, breast MRI, breast ultrasound, and other technologies for the detection of clinically occult breast cancer J Am Coll Radiol. 2010 Jan;7(1):18-27
 80. Kerlikowske K, Grady D Positive predictive value of screening mammography by age and family history of breast cancer. 1993;270:2444–245
 81. Boer R, de Koning HJ In search of the best upper age limit for breast cancer screening Eur J Cancer 1995 Nov;31A(12):2040-3
 82. National Cancer Institute Key Facts About a Woman's Risk of Developing and Dying From Breast Cancer [dostęp: 2011-09-21]
 83. Phillips KA, Glendon G Putting the risk of breast cancer in perspective N Engl J Med. 1999 Jan 14;340(2):141-4
 84. Helvie MA. Digital mammography imaging: breast tomosynthesis and advanced applications. Radiol Clin North Am. 2010 Sep;48(5):917-29
 85. Brenner RJ, Parisky Y. Alternative breast-imaging approaches. Radiol Clin North Am. 2007 Sep;45(5):907-23, viii.
 86. Khatcheressian JL, Wolff AC, American Society of Clinical Oncology 2006 update of the breast cancer follow-up and management guidelines in the adjuvant setting. J Clin Oncol 2006;24(31):5091
 87. Steve Si Jia Feng, BS and Ioannis Sechopoulos,Clinical Digital Breast Tomosynthesis System: Dosimetric Characterization, Radiology. 2012Apr; 263(1): 35–42.
 88. Ciatto S Houssami N Bernardi D et al.Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.Lancet Oncol. 2013; 14: 583-589
 89. Andersson I Ikeda DM Zackrisson S et al.Breas tomosynthesis and digital mammography: a comparison of breast cancer visibility and BIRADS classification in a population of cancers with subtle mammographic findings.Eur Radiol. 2008; 18: 2817-2825
 90. Haas BM Kalra V Geisel J Raghu M Durand M Philpotts LE Comparison of tomosynthesis plus digital mammography and digital mammography alone for breast cancer screening. 2013; 269: 694-700

KONTAKT

Nowy adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku

w godz. 12:00-20:00

 

Tel. 22 331 41 40
Tel. 22 428 17 61

E-mail: przychodnia@pfeso.edu.pl

Mapka dojazdu

mapkamini