REGULAMIN korzystania z TELEKONSULTACJI w Przychodni Specjalistycznej PFESO z dnia 01.05.2020 r.

 1. Korzystanie przez Pacjentów z telekonsultacji z Lekarzem specjalistą odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w granicach uprawnień osób, udzielających porad w takiej formie.
 2. Telekonsultacja jest możliwa wyłącznie u Lekarza, który wyraził zgodę na udzielanie porad w takiej formie.
 3. Warunkiem korzystania z telekonsultacji jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Lekarz specjalista kontaktuje się z Pacjentem z wykorzystaniem numeru telefonicznego, podanego przez Pacjenta. Lekarz specjalista identyfikuje Pacjenta na podstawie podanych przez niego danych tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL. Taki sposób identyfikacji Pacjenta dotyczy także jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. W ramach porady telekonsultacji, Lekarz specjalista może, w ramach swoich uprawnień: udzielić porady medycznej, zinterpretować wyniki badań, udzielić informacji na temat przyjmowanych leków.
 6. W ramach telekonsultacji - Lekarz specjalista ma możliwość: wystawienia recepty bądź zwolnienia z pracy lub innego zaświadczenia lekarskiego, skierowania na badania lub konsultacje.
 7. W trakcie telekonsultacji, w wypadku uznania - przez Lekarza Specjalistę na podstawie opisanego przez Pacjenta stanu zdrowia lub objawów - takiej potrzeby, Lekarz niezwłocznie informuje Pacjenta o konieczności zgłoszenia się na wizytę w przychodni, wezwania pogotowia, kontaktu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a Pacjent jest zobowiązany to zalecenie wykonać.
 8. Niewykonanie zalecenia, wskazanego w pkt 7. niniejszego Regulaminu, zwalnia PFESO i prowadzoną przez nią Przychodnię Specjalistyczną z odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania tego zobowiązania.
 9. Korzystając z telekonsultacji, Pacjent wyraża zgodę na umieszczenie wszelkich informacji uzyskanych w związku z udzieloną telekonsultacją w dokumentacji medycznej, prowadzonej przez PFESO.
 10. PFESO nie ponosi odpowiedzialności za treść i zakres danych, przekazanych przez Pacjenta, podczas i w związku z oczekiwaniem na uzyskanie telekonsultacji.
 11. PFESO zastrzega możliwość nieudzielenia porady poprzez telekonsultację w sytuacji, gdy opis stanu pacjenta, przedstawiany przez niego, na to nie pozwala i niezbędna jest osobista wizyta Pacjenta u Lekarza Specjalisty, przeprowadzona w normalnym trybie. To samo tyczy się sytuacji, gdy Lekarz w trakcie telekonsultacji uzna, że niezbędna jest kolejna, osobista wizyta Pacjenta w Przychodni Specjalistycznej PFESO. W obu, wskazanych wyżej wypadkach, PFESO nie będzie dokonywała zwrotu za przeprowadzoną telekonsultację.
 12. Lekarz, realizujący usługi w formie porady telefonicznej, ma prawo w każdej chwili przerwać rozmowę, a tym samym - połączenie, jeśli Pacjent używa zwrotów obraźliwych lub wyraża treści, które nie mają związku z potrzebą udzielenia porady lub godzą w dobra osobiste udzielającego porady.
 13. PFESO przetwarza dane Pacjentów, także w zakresie telekonsultacji. Administratorem podanych przez Pacjenta danych osobowych jest PFESO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000044223, NIP: 5220009833. PFESO przetwarza dane wyłącznie w celu w celu dokonania zapisu na teleporadę u wybranego przez Pacjenta lekarza specjalisty. Dane Pacjenta będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zapisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Pacjenta danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby dokonać zapisu na wybraną wizytę lekarską, udzielaną w formie teleporady. Pacjent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
 14. Warunkiem udzielenia porady w formie telekonsultacji przez Lekarza Specjalistę jest wcześniejsze uiszczenie opłaty z tytułu telekonsultacji w wysokości zależnej od wybranego Lekarza Specjalisty.
 15. Korzystający z telekonsultacji po zgłoszeniu zainteresowania poradą telefoniczną będzie miał wyznaczony termin, w którym Lekarz skontaktuje się z nim telefonicznie.
 16. W wypadku, gdy Pacjent nie podejmie 2 prób połączenia w okresie 15 min od godziny wyznaczonej telekonsultacji - zostanie uznane, że nie odbyła się ona z przyczyn leżących po stronie Pacjenta i opłata za telekonsuktację nie podlega zwrotowi.
 17. Zarejestrowanie się przez Pacjenta na wizytę czy to w formie elektronicznej, czy telefonicznej - jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją.